Regulamin wypożyczalni


REGULAMIN  WYPOŻYCZALNI

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły.
 2. Każdy czytelnik musi zapoznać się z regulaminem wypożyczalni i stosować się do niego.
 3. Uczniów korzystających z biblioteki obowiązują legitymacje lub karty chipowe.
 4. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 5. Wypożyczalnia udostępnia swoje zbiory w ciągu całego roku szkolnego, w godzinach zgodnych z informacją wywieszoną na drzwiach biblioteki.
 6. Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko.
 7. Jednorazowo można wypożyczyć:
  a)   2 książki beletrystyczne ( w tym jedną lekturę) – na miesiąc
  b)   podręczniki – najwyżej na jeden rok szkolny; (w sumie nie więcej niż 4 książki.)
  c)   2 czasopisma lub inne zbiory – nie dłużej niż na dwa tygodnie
 8. Przed upływem terminu zwrotu można prosić o przedłużenie okresu wypożyczenia książki.
 9. Osoba, która nie wywiązuje się z terminu zwrotu, nie może wypożyczać kolejnych zbiorów.
 10. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie wybranej pozycji.
 11. Istnieje możliwość wypożyczenia książek na czas wakacji i ferii zimowych. Książki na wakacje może wypożyczyć osoba, która ma uregulowany stan konta bibliotecznego (nie zalega ze zwrotami).
 12. Z biblioteki nie może korzystać uczeń, w domu którego panuje choroba zakaźna.
 13. Czytelnik odpowiada materialnie za zgubienie, zniszczenie lub uszkodzenie wypożyczonych książek.
 14. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia książki , czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję, lub inną wskazaną przez bibliotekarza.

REGULAMIN CZYTELNI

 1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń.
 2. Uczniów korzystających z czytelni obowiązują legitymacje.
 3. Teczkę lub torbę należy pozostawić w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
 4. W czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 5. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów: księgozbioru podręcznego, czasopism, zbiorów multimedialnych, innych zbiorów biblioteki oraz Internetu.
 6. Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne (z wyjątkiem kserowania).
 7. Czytelnik ma wolny dostęp do półek z nowościami książkowymi i czasopismami.
  Z innych zbiorów należy korzystać za pośrednictwem bibliotekarza.
 8. Przed opuszczeniem czytelni należy odłożyć czasopisma na ich miejsce, a inne wykorzystywane zbiory zwrócić bibliotekarzowi.
 9. Korzystając z komputera nie wolno używać własnych płyt i innych nośników elektronicznych.
 10. Ze zbiorów (zwłaszcza audiowizualnych) oraz Internetu należy korzystać w sposób nie przeszkadzający innym użytkownikom czytelni.
 11. Nie wolno kreślić, robić notatek na marginesach, wycinać artykułów z gazet i czasopism, itp.
 12. Czytelnik odpowiada osobiście za zbiory, z których korzysta. Dostrzeżone uszkodzenia powinien zgłosić bibliotekarzowi.

Regulamin opracowano na podstawie „Statutu szkoły”,
W oparciu o Ustawę z dn. 27.06.1997r. o bibliotekach
(Dz. U. Nr 85, poz. 539 oraz z 1998r. Nr 106, poz.668)